برنامه ریزی و تولید

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در مورد منابع مصرفی سازمان است که، سازمان برای عملیات های آینده اش به آن ها نیاز دارد و نیز تخصیص این منابع مصرفی در جهت تولید محصول مورد نظر در تعداد مورد نیاز و با کمترین هزینه، پیش بینی و فراهم آوردن به موقع مجموعه عوامل مورد نیاز برای ساخت و تولید محصولات مورد نظرو تعیین کمیّت آن ها می باشد.

در واقع برنامه ریزی تولید پیش بینی آینده تولید است. این امر می تواند موجب تسهیل در فراهم نمودن مواد مورد نیاز تولید و در نتیجه، به تولید بهینه و کارامد منجر شود.

هدفی ‌که ‌برنامه ریزی‌ تولید ‌دنبال‌ می‌کند، ‌به ‌نظم‌ آوردن ‌تولیدات‌ مجموعه ‌صنعتی‌ است‌.

از آنجا که در سیستم یکپارچه سیموت اشراف کاملی بر تمام منابع مورد نیاز ازجمله :

 • 1.منابع در دسترس
 • 2.نیروی انسانی مورد نیاز
 • 3. خرید مواد اولیه
 • 4.روش تولید
 • 5.زمان تولید
 • 6. موجودی انبار
 • 7.ظرفیت انبار
 • 8. ماشین آلات در دسترس
 • 9. هزینه ماشین آلات
 • 10. محدودیت سرمایه
 • 11.هزینه های نیروی انسانی
 • وجود دارد،

در سیستم سیموت امکان برنامه ریزی تولید به سه شکل امکان پذیر می باشد:

 • 1.برنامه ریزی از سفارش مشتری
 • 2.برنامه ریزی به صورت دستی
 • 3.برنامه ریزی به صورت هوشمند
 • از آن جا که در برخی از موارد برنامه ریزی آینده، احتمالی است و تقاضا ممکن است تغییر کند و یا دستگاهی از چرخه ی تولید خارج شود، متناسب با شرایط، میتوان به راحتی برنامه تولید را تغییر داد.

  • با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های آماری در نرم افزار سیموت شما میتوانید:
    • √  قیمت بهای تمام شده هر محصول را به طور تفکیک شده، نسبت به مواد اولیه مصرفی، عملکرد اپراتور و کارکرد ماشین آلات محاسبه کنید.
    • √  میزان دقیق عملکرد و بازدهی اپراتوهای در هر بخش را رصد کنید و نسبت به سود دهی آن ها تصمیم گیری کنید.
    • √  میزان راندمان عملکرد ماشین آلات را رصد کنید و پیش بینی دقیقی نسبت به تولید محصول خود داشته باشید.
    • √  میزان کالای مصرفی و ضایعات را مشاهده کنید و نظارت دقیقی نسبت به موادمصرفی و انبار ضایعات داشته باشید.

   

  برنامه از سفارش مشتری

  با ثبت نهایی سفارش از سوی مشتری، سفارش در لحظه به بخش برنامه ریزی تولید انتقال می یابد و در صف انتظار تولید قرار می گیرد، واحد برنامه‌ریزی تولید با استفاده از مدل سازی محصول که در سیستم به روش سیموت تعریف شده است ، برنامه‌ریزی مبتنی بر سفارش مشتری داشته باشد و در ادامه به دو روش برنامه ­ریزی دستی و برنامه‌ریزی هوشمند پیش رود.

  برنامه ریزی دستی

  با ثبت درخت محصول و فرمول ساخت، میزان مصرف، کنترل کیفی در سیستم نرم افزار سیموت می­توان درختچه های محصول را مشاهده کرد و سپس با توجه به اولویت تولید مورد نظرمدیر تولید برنامه ریزی تولید را با توجه برنامه ی کاری اپراتور و ماشین آلات ، حواله ی مورد نظر را تخصیص داد و زمانی برای اجرای دستور تولید در نظر گرفت.

  برنامه ریزی هوشمند

  با تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات و زمان بندی هر دستور تولید و مقدار مصرفی در تولید هر محصول، به مرور می‌توان مجموعه را به سمت هوشمند شدن سوق داد، به طوری که با وارد کردن ساعت کاری کارخانه، و کد محصول سیستم به صورت هوشمند میانگین زمانی در هر ایستگاه کاری را برای تولید آن محصول در نظر می گیرد و در ساعاتی کهبرای ایستگاه و اپراتور مربوطه برنامه ی کاری تعریف نشده، به صورت هوشمند، برنامه کاری تعریف می کند.
  اکتبر / 09 / 2021 30