برنامه ریزی و تولید

هدفی ‌که ‌برنامه ریزی‌ تولید ‌دنبال‌ می‌کند، ‌به ‌نظم‌ آوردن ‌تولیدات‌ مجموعه ‌صنعتی‌ است‌ کـه‌ مـی‌ تـوان‌ میزان‌ مصرف ‌مواد ‌و ‌مدت‌ زمان‌ تولید ‌هر ‌دسـتور تولید ‌را ‌در ‌آن‌ کنتـرل‌ نمـود، این امر در نهایت‌ بـه‌ گزارشات‌ تولید ‌میانجامد.‌ با ‌این ‌گزارشات‌ میتوان‌ به‌ طور ‌دقیق‌ میزان ‌دقیق‌ کالایی به ‌کار‌برده‌ شده ‌در‌ هر ‌دستور ‌تولید ‌و‌ مقدار‌ زمان ‌اپراتور ‌به ‌کار‌ برده ‌شده ‌در ‌هر ‌دستور ‌تولید ‌را ‌مشاهده ‌کرد.

برنامه از سفارش مشتری

هنگامی که سفارشی از جانب مشتری وارد مجموعه صنعتی می‌شود، واحد برنامه‌ریزی تولید می­تواند با مدل سازی محصول خود برنامه‌ریزی مبتنی بر سفارش مشتری داشته باشد و در ادامه به دو روش برنامه­ریزی دستی و برنامه‌ریزی هوشمند پیش رود.

برنامه ریزی دستی

با ثبت درخت محصول و فرمول ساخت در سیستم نرم افزار سیموت می­توان درختچه هایی را مشاهده کرد و سپس به دلخواه خود اپراتور و ماشین آلات و حواله ی مورد نظر را تخصیص داد و زمانی برای اجرای دستور تولید در نظر گرفت.

برنامه ریزی هوشمند

با تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات و زمان بندی هر دستور تولید و مقدار مصرفی تولید هر محصول می‌توان مجموعه را به سمت هوشمند شدن سوق داد، به طوری که با وارد کردن ساعت کاری کارخانه سیستم به صورت خودکار برنامه­ریزی انجام می‌دهد.

جولای / 20 / 2020 59