کارگزینی

کلیه ‌امور ‌صدور ‌حکم ‌کارگزینی، ‌ثبت ‌عملکرد ‌و ‌کلیه ‌امور ‌اداری ‌پرسنل ‌از‌ طریق ‌برنامه ‌سیموت ‌امکـان‌ پذیر‌ می‌باشد.

مرخصی

مساعده

پنل کاربران

وام

جولای / 20 / 2020 39