حسابداری و خزانه

حسابداری ‌مالی‌ در ‌جهت ثبت‌ و‌ گزارش‌ تمامی‌ فعالیت‌ های‌ مربوط‌ به ‌کسب‌ و‌ کار ‌از ‌طریق‌ کنترل‌ نقش کاربران امور ‌پرسنلی‌ و‌ اداری، ‌تهیه ‌صورت ‌های‌ مالی، ‌بستر ‌حساب‌ها،‌ کنترل‌ و‌ تجزیه ‌تحلیل‌ حسـاب‌ هـا ‌و‌
هم چنین تهیه ‌اسناد ‌و ‌دفاتر ‌قانونی‌ به ‌بنگاه ‌اقتصادی‌ کمک‌ می‌کند.

خزانه داری

گزارشات

حقوق و دستمزد

بودجه ریزی

ثبت و سند

جولای / 20 / 2020 48