انبار

به ‌طور‌ کلی‌ در ‌کارخانه ‌انبارهای ‌اصلی ‌همراه ‌با ‌موجودی‌های ‌دقیـق ‌آن ‌و ‌ردیـابی ‌در ‌سیسـتم ‌سـیموت‌ قابل ‌مشاهده ‌هستند‌ و ‌هنگام‌ درخواست ‌کالا ‌برای ‌کارتابل ‌انباردار اعلان‌ فرستاده‌ مـی‌شـود‌. ‌هـم چنین ‌انباردار ‌وظیفه‌ چاپ ‌کردن ‌لیبل ‌و ‌چسباندن ‌آن‌ها ‌در ‌هنگام ‌خرید ‌کالا ‌و ‌انبارش‌ را ‌دارد ‌که ‌سیسـ‌تم ‌در ‌هنگام‌ رسید ‌کردن‌ کالا ‌به ‌طور ‌خودکار ‌لیبل‌ می‌زند.

فوریه / 17 / 2021 0 0