کنترل کیفیت

برای ‌نظارت ‌و ‌بازرسی‌ خط‌ تولید ‌و ‌کالایی خریداری‌ شده، ‌مطابق‌ با‌ طـرح ‌کنتـرل ‌تعریـف‌ شـده ‌بـ‌ازرس‌ نقش کاربران کنترل‌ کیفی‌ مجوز‌های‌ تایید, ‌رد ‌یا ‌توقف‌ را ‌صادر ‌می‌نماید ‌و ‌هم چنبن ‌مـی‌توانـد ‌فایـل‌ هـایی‌ کـ‌ه ‌بـه ‌صورت ‌مستند ‌می‌باشد‌ را ‌ضمیمه‌ دستور تولید ‌کند.

فوریه / 17 / 2021 3 0