مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت ‌سفارشات، ‌پرداخت آنلاین، ‌مشاهده ‌سفارش‌ها، ‌فاکتورها‌ و ‌صورت حساب ‌مشتریان ‌توسط ‌پنل‌ کاربری‌ نقش کاربران از‌ جمله‌ اموری ‌است ‌که‌سیستم‌ سیموت ‌توانایی ‌آن ‌را‌ دارد.

فوریه / 17 / 2021 3 0