سيموت از چه راه‌هايي به سازمان شما كمک می کند؟

کارکردهای سازمانی شامل برنامه ریزی تولید، QC، خرید و فروش و …

آسیب‌شناسي سيستم و سازمان شما با هوش تجاري يا همان BI مثل كنترل مصرف منابع و تحليل مشتريان، تحليل سفارشات و خريدها، تحليل رقبا

يك سيستم كمك تصميم ياركه در كاركرد‌هاي سيستمي و تصميم‌گيري‌هاي سازماني مثل بودجه‌ريزي عملياتي و برنامه‌ريزي توليد صحيح به ما ياري مي‌رساند و ما را در توسعه و ماركتينگ هدايت مي‌كند.

ژانویه / 07 / 2021 8 0