ویدئو معرفی سیموت


تخصص ما

شركت پوياد، همسو با فناوري‌هاي روز دنيا تدبير نرم افزاري خود را عرضه نموده است.

اين تدبير نرم افزاري با بالاترين استاندارهاي امنيتي، عملكرد شركت شما در هر يك از دپارتمان‌‌‌ها را تسهيل كرده، نحوه مديريت منابع شركتي را ساماندهي مي‌كند. اين راهكار براي كمك به دپارتمان ها براي بهتر شدن فرايندهاي بيزينسي به كار گرفته مي‌شود، مديريت منابع سازماني با داشتن چنين مزايايي سبب عملكر بهتر بيزينس مي‌شود.

قابليت‌ها و امكانات

قابليت مشاهده و ساده سازي جريان كار

هوش تجاري و تحليل داده ها

برنامه ريزي به صورت هوشمند و دستي

برنامه ريزي

ارتباط( همكاري بين دپارتماني)

مديريت ريسك و امنيت داده

راه حل قابل سفارشي سازي

مزاياي ملموس

كاهش هزينه‌‌ها

امنيت

انعطاف پذيري

كاهش زمان انجام سفارش

گسترش كسب و كار

افزايش ميزان فروش

كاهش كار در جريان

كاربران اجازه مي‌دهد همه چيز از فروش تا دستمزد كاركنان را رديابي كنند و در عين حال امكان جريان آزاد اطلاعات و بين ماژول‌ها را فراهم مي‌كند.

يكپارچگي نرم افزار‌ها كامپيوتري با عملكرد روزانه كسب و كار كه به توليدكنندگان اجازه مي‌دهد روابط زنجيره تامين را مديريت كنند.